Handelsbetingelser

Kontaktoplysninger

AnotherAuction
Website: www.anotherauction.dk
CVR nr.: 39094096
Telefon: +45 40 88 88 10
Email: kontakt@anotherauction.dk

Om AnotherAuction

AnotherAuction er en auktionsside, der tilbyder en platform for en sælger til at opføre deres auktionsparti til salg og en køber til at byde på et auktionsparti med det formål at købe et sådant auktionsparti. Vi optræder ikke som sælgers agent, og vi udbyder ikke varer til salg, køber eller bytter nogen aktionspartier. Vi har ikke ejendomsretten til noget auktionsparti.

Salg kan både foregå i form af Business to Business salg, Business to Customer salg, samt handel mellem private i Danmark.

“AnotherAuction” / “vi” / “os” / “vores” referere til Another Auction med CVR 39094096.

Disse Handelsvilkår er gældende fra 1. februar 2024.

Accept af Handelsbetingelser

Når du opretter dig som bruger og benytter funktionaliteten på vores hjemmeside, udgør dette samtidig en accept af følgende:

 • Hjemmesidens nuværende Handelsbetingelser, der til en hver tid er tilgængelig på anotherauction.dk.
 • Opdaterede Handelsbetingelser, der til en hver tid er tilgængelig på anotherauction.dk. Det er dit ansvar at gennemgå dem regelmæssigt for eventuelle ændringer.
 • Privatlivspolitik for din brug af hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller ønsker at indgive en klage over vores tjenester, bedes du kontakte os via e-mail på: kontakt@anotherauction.dk

Overtrædelse af vilkår og politikker eller gældende love

Hvis du ikke overholder AnotherAuction Handelsbetingelser, politikker eller gældende lovgivning i de territorier, hvor auktionspartiet udbydes til salg, forbeholder vi os retten til at forhindre eller suspendere din adgang til hjemmesiden samt fjerne enhver af dine fortegnelser eller bud.

Anvendelse af planformen til ulovligt formål kan medføre anmeldelse til politiet.

Proces

For at bruge hjemmesiden som sælger eller køber skal du først registrere dig og i processen angive følgende oplysninger: 1. for- og efternavn; 2. fødselsdato (kun køber); 3. adresse; 4. oplysninger om dit kredit- eller betalingskort og bankkonti (for at vi kan behandle betalinger og tilbagebetalinger).

Som sælger skal du bekræfte, at du har juridisk ejerskab af auktionspartiet. Hvis partiet er underlagt finansiering, skal de udestående beløb afvikles inden notering og oplægning på hjemmesiden.

Sælger er forpligtet til at give et gyldigt betalingskort eller betalingsoplysninger, så vi kan afregne skyldigt beløb efter endt auktion. Eventuelle gebyrer, som en Køber eller Sælgers bank pålægger i forbindelse med en betaling til AnotherAuction, er kun den respektive Købers eller Sælgers ansvar.

Som køber skal du angive en gyldig betalingsmetode for at kunne byde på auktioner. Betaling sker via kredit- eller betalingskort eller bankoverførsel.

Bemærk venligst, at vi muligvis indsamler dine bankkonti oplysninger, hvor vi ikke er i stand til at behandle din betaling ved hjælp af kontooplysningerne, der er blevet angivet ved registreringen.

Du kan som sælger kræve en reserve (minimumspris) til auktionspartiet. Når en reserve er aftalt af AnotherAuction, kan du reducere den eller trække den tilbage ved skriftlig meddelelse til AnotherAuction, men du kan ikke øge den uden vores forudgående skriftlige samtykke.

AnotherAuction giver ingen garanti eller repræsentation med hensyn til den forventede eller sandsynlige salgspris for et auktionsparti. Ethvert estimat givet, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, med hensyn til den anslåede salgspris for et auktionsparti er kun en udtalelse og kan være genstand for revision fra tid til anden efter AnotherAuctions eget skøn og bør ikke påberåbes som en indikation af den faktiske salgspris.

Køb nu: Når du overfører dit auktionsparti til Køb nu-funktionen inviterer du købere til at byde til eller over Køb nu-prisen. aftales salget, og du vil fuldføre salget til køberen, og vi fjerner dit auktionsparti fra Køb nu-listen.

Hvis du er en sælger, der noterer et auktionsparti til salg på vores hjemmeside: du er eneansvarlig for den faktuelle nøjagtighed af og for eventuelle domme eller meninger udtrykt i beskrivelsen af hvert auktionsparti som du har indtastet og for enhver fejl, fejlagtig angivelse eller udeladelse af oplysninger i denne beskrivelse såvel som tilstanden, ægtheden og kvaliteten af auktionspartiet.

Hvis du er en sælger repræsenterer og garanterer du at du er den juridiske ejer af auktionspartiet og frit kan sælge auktionspartiet, der er opført på hjemmesiden og at du vil fuldføre salget af auktionspartiet til den succesfulde køber og at salget vil være fri for gebyrer eller hæftelser og overdrage det er juridiske ejerskab til køberen.

Hvis du er en sælger, der noterer et auktionsparti til salg på vores hjemmeside, og har indgået en aftale om salg af en eller flere varer, er sælger til hver en tid forpligtet til at sælge varerne til højestbydende køber, der samtidig opnår sælgers angivne reserve (minimumspris) på varerne.

Når der er indgået en aftale om salg af en eller flere varer mellem sælger og AnotherAuction er dette bindende i aftalens løbetid, som er hele den angivne auktionstid (7-14 dage), og herefter er sælger fri af alle forpligtelser overfor AnotherAuction.

I det omfang loven tillader det, har AnotherAuction ingen pligt over for sælger eller køber til at undersøge nøjagtigheden af beskrivelse af ethvert auktionsparti leveret af eller på vegne af sælgeren.

Hvis et salg går tabt eller køberen ophæver salgskontrakten på grund af, enten sin brug af fortrydelsesretten eller at beskrivelsen af auktionspartiet (herunder oplysninger givet i relation til auktionspartiet af eller på vegne af sælgeren i kommentarfeltet) er unøjagtigt eller vildledende eller undlader sælger at videregive alle oplysninger til AnotherAuction, som med rimelighed kan forventes at påvirke herkomst, titel, værdi eller ethvert andet aspekt af auktionspartiet, kan sælger pålægge at betale gebyrerne til AnotherAuction og friholde AnotherAuction fra ethvert krav der rejses mod AnotherAuction som følge af en sådan undladelse fra sælgers side til at videregive sådanne oplysninger.

Sælger er eneansvarlig for indholdet af de fotografier, der leveres i forbindelse med deres annoncering. AnotherAuction er ikke ansvarlig for kontrollere eller verificere indholdet af billederne eller for at slette følsomme oplysninger indeholdt i dem.

Ulovlige varer: Annoncer for ulovlige varer som narkotika, våben, stjålne varer eller andre ulovlige aktiviteter er strengt forbudt.

Kopivarer: Annoncer for kopivarer, der krænker ophavsret eller varemærkerettigheder, er ikke tilladt.

Farlige genstande: Annoncer for farlige eller ulovlige genstande som eksplosiver, våben uden de nødvendige tilladelser, kemiske stoffer eller andre potentielt farlige produkter er ikke tilladt.

Udryddelsestruede dyr: Annoncer, der ikke lever op til Washington-konventionen, accepteres ikke.

Øvrige dyr: Annoncer med dyr som ikke er omfattet af udrydningstruede dyr skal reglerne overholdes ift. dyreværnsloven.

Falske eller vildledende annoncer: Annoncer, der indeholder falsk information eller forsøger at vildlede købere, er ikke accepterede.

Ingen beskrivelse eller billeder: Annoncer uden en passende beskrivelse eller billeder af produktet er normalt ikke tilladt, da de ikke giver tilstrækkelig information til potentielle købere.

Ingen pris: Annoncer uden en oplyst pris eller budpris kan også blive afvist, da det gør det vanskeligt for købere at forstå, hvad de kan forvente.

Kategori Overtrædelser: Annoncer, der er oprettet i forkert kategori eller sektion, kan blive bedt om at blive flyttet eller fjernet.

Upassende indhold: Annoncer med upassende eller stødende indhold, herunder diskriminerende, racistiske eller seksuelt eksplicitte elementer, er ikke tilladt.

Sælger giver AnotherAuction den fulde og absolutte ret til at bruge fotografier af ethvert auktionsparti, fotograferet af dem eller et købt fotografi og til at bruge sådanne fotografier til enhver tid efter eget skøn. Sælger er indforstået med at de ikke bør bruge sådanne fotografier i forbindelse med salg af auktionspartiet på nogen anden platform en AnotherAuction.

Fotografier og illustrationer brugt til auktionspartierne er kun til identifikationsformål. De viser muligvis ikke den sande tilstand og farve (som kan være unøjagtigt gengivet) af auktionspartiet.

Skøn og beskrivelser af auktionspartierne kan ændres efter AnotherAuctions skøn fra tid til anden vil meddelelse til sælger givet mundtligt eller skriftligt før eller under en live auktion.

Hvis du er en køber der byder på et auktionsparti eller afgiver et bud på et auktionsparti via Køb nu anerkender du, at det er dit ansvar at: 1. Arrangere en inspektion af auktionspartiet du har til hensigt at byde på; 2. kontrollere nøjagtigheden af dine bud; 3. alle bud afgives på egen risiko; 4. tjekke auktionspartiet på indsamlingsstedet; 5. tjekke beskrivelser, ejerskab, værdi, tilstand, ægthed og kvaliteten af auktionspartiet.

Som køber accepterer du med hensyn til ethvert bud der afgives på et auktionsparti: 1. Dit bud er en juridisk bindende forpligtelse for dig, at hvis dit bud lykkedes at opnå over minimumsprisen (reserve), der kræves af sælger (medmindre reserven frafaldes af sælger) skal du betale vores gebyrer; 2. Du giver et uigenkaldeligt tilbud om at købe det pågældende auktionsparti, og du skal betale til AnotherAuction det endelige beløb for dit højeste bud med tillæg af købersalær; 3. Du kan ikke trække dit bud tilbage inklusive ethvert maks. bud.

Hvis du som succesfuld køber undlader at gennemføre købet af auktionspartiet (inklusive undladelse af at betale det endelige beløb for dit højeste bud inden for den tidsramme, der er sat af AnotherAuction af en anden årsag end sælgers misligholdelse) vil du være forpligtet til at betale gebyrerne til AnotherAuction.

Hvis dit bud lykkes, med forbehold for at opnå en eventuel minimumspris (reserve), der kræves af sælger, medmindre forbehold frafaldelse af sælger, trækkes beløbet automatisk af AnotherAuction som er det endelige beløb for dit højeste bud samt købersalær det kort tid efter auktionens afslutning, medmindre andet er aftalt med AnotherAuction.

Hvis beløbet ikke er muligt at trække på den angivne konto, vil køber blive opkrævet beløbet via tilsendt faktura samt opkrævningsgebyr.

Hvis køber ikke afhenter auktionspartiet inden for en tidsperiode aftalt mellem køber og sælger kan sælger opkræve et lagergebyr af køber.

Priser og betaling

Alle auktioner afvikles i danske kroner (DKK).

For varer solgt under almindelige momsregler vil der blive pålagt moms på både købsprisen, salærer og gebyrer.

 

Udover hammerslagsprisen på det enkelte auktionsparti pålægges køber og sælger et salær på hver 10% inkl. moms til AnotherAuction. Bemærk, at dette salær ikke bliver refunderet, hvis fortrydelsesretten benyttes.

10% Sælgersalær

Som Sælger skal du betale et salær på 8% af hammerslaget + moms af salæret, i alt 10%, som betales til AnotherAuction.

Efter auktionen, når købers betaling er sikret, og købers obligatoriske 14-dages fortrydelsesret er udløbet (kun gældende for erhvervsdrivende sælgere), vil du modtage hammerslagsprisen fratrukket sælgersalæret. En betalingsopgørelse vil blive sendt til dig via e-mail.

10% Købersalær

Som køber skal du betale købesummen for auktionspartiet ved auktionens afslutning. Ud over hammerslagsprisen tillægges et salær på 8% af hammerslaget + moms af salæret, i alt 10%, som betales til AnotherAuction.

Købesummen inklusive købersalæret trækkes automatisk på dit betalings-/kreditkort umiddelbart efter auktionens afslutning, og du vil modtage en faktura via e-mail. Du er forpligtet til at holde betalingsoplysninger opdateret for at sikre en glat betalingsproces.

Informationen om, hvorvidt varen sælges i overensstemmelse med almindelige momsregler eller brugtmomsordningen, vil fremgå af varebeskrivelsen. Prisen, du skal betale, forbliver den samme, uanset om varen sælges under almindelige momsregler eller brugtmomsordningen.

Hvis du repræsenterer en momsregistreret virksomhed og køber en vare solgt under almindelige momsregler, har du mulighed for momsfradrag i overensstemmelse med de gældende regler.

Ved handel over landegrænser vil momsen blive beregnet i henhold til de nævnte regler. Ønsker du at anmode om momsfritagelse, skal dette gøres ved at henvende dig til de lokale skattemyndigheder i det land, hvor varen er købt. Vær opmærksom på told- og importmomsregler for varer, der krydser EU’s grænser eller for varer, der handles mellem to lande uden for EU.

Betaling

Vi accepterer følgende betalingskort:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express

 

Levering eller afhentning

Godkendelse af salgsobjekter

Alle auktionsvarer på AnotherAuction sælges, som de er. Der kan forekomme fejl og mangler på genstandene, da de ofte er brugte.

Som køber har du en vidtgående undersøgelsespligt. Det betyder, at du ved afhentning skal undersøge og godkende genstandens tilstand i forhold til auktionsmaterialet. Normalt tilbydes der ikke fysiske eftersyn af genstande under auktionen (hvis der er undtagelser, fremgår det af auktionsdokumentationen).

Sælger er ikke ansvarlig for fejl, som køber ikke opdager ved afhentning. Hvis du som køber hyrer en speditør eller repræsentant til at afhente genstanden, betragtes det som godkendt af dig, når genstanden forlader afhentningsstedet. Sælger er heller ikke ansvarlig for fejl, der opstår efter afhentning.

Alt ansvar fraskrives for mangler ved genstande eller ejendom, der sælges via kuratorer eller ved andre tvangsmæssige salg.

AnotherAuction er ikke i besiddelse af akutionspartierne. Auktionspartier afhentes direkte hos sælger eller sendes med post eller leveres på anden vis, afhængig af aftale mellem sælger og køber. Dette skal ske inden 15 dage efter auktionsafslutningen medmindre andet er aftalt. 

Køber betaler for eventuelle leveringsomkostninger, hvis ikke andet er aftalt.

Som Sælger

Som sælger, der noterer et auktionsparti til salg på vores hjemmeside, er du eneansvarlig for den faktuelle nøjagtighed af og for eventuelle domme eller meninger udtrykt i beskrivelsen af hvert auktionsparti som du har indtastet og for enhver fejl, fejlagtig angivelse eller udeladelse af oplysninger i denne beskrivelse såvel som tilstanden, ægtheden og kvaliteten af auktionspartiet.

Skøn og beskrivelser af auktionspartierne kan ændres efter AnotherAuctions skøn fra tid til anden vil meddelelse til sælger givet mundtligt eller skriftligt før eller under en live auktion.

Som sælger indestår- og garanterer du for, at

 • Du er den juridiske ejer af auktionspartiet og frit har ret til at sælge auktionspartiet, der er opført på hjemmesiden.
 • Salget fuldføres til køber når handlen er indgået.
 • At auktionspartiet er fri for gebyrer eller andre hæftelser.
 • At du i alle henseende overholder Handelsbetingelser, politikker samt gældende lovgivning ved salget i de territorier, hvor auktionspartiet udbydes til salg.

Hvis auktionspartiet er underlagt finansiering, skal eventuelle udestående beløb afvikles før auktionen. Du skal også give gyldige betalingsoplysninger, så vi kan udbetale hammerslagsprisen efter auktionen. Bemærk, at eventuelle gebyrer fra din bank i forbindelse med betalinger er dit ansvar.

I det omfang loven tillader det, har AnotherAuction ingen pligt over for sælger eller køber til at undersøge nøjagtigheden af beskrivelse af ethvert auktionsparti leveret af eller på vegne af sælgeren.

Hvis du er en sælger, der noterer et auktionsparti til salg på vores hjemmeside, og har indgået en aftale om salg af en eller flere varer, er sælger til hver en tid forpligtet til at sælge varerne til højestbydende køber, der samtidig opnår sælgers angivne reserve (minimumspris) på varerne.

Sælger er eneansvarlig for indholdet af de fotografier, der leveres i forbindelse med deres annoncering. Another Auction er ikke ansvarlig for kontrollere eller verificere indholdet af billederne eller for at slette følsomme oplysninger indeholdt i dem. Som sælger accepterer du at fotografier, der leveres i forbindelse med auktionspartierne, kan bruges af AnotherAuction til enhver tid efter eget skøn.

Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, du måtte pådrage dig i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Det er kun tilladt at have én profil/bruger på AnotherAuction.

Du kan som sælger kræve en reserve (minimumspris) til auktionspartiet. Når en reserve er aftalt af AnotherAuction, kan du reducere den eller trække den tilbage ved skriftlig meddelelse til AnotherAuction, men du kan ikke øge den uden vores forudgående skriftlige samtykke.

AnotherAuction giver ingen garanti eller repræsentation med hensyn til den forventede eller sandsynlige salgspris for et auktionsparti. Ethvert estimat givet, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, med hensyn til den anslåede salgspris for et auktionsparti er kun en udtalelse og kan være genstand for revision fra tid til anden efter AnotherAuctions eget skøn og bør ikke påberåbes som en indikation af den faktiske salgspris.

Hos AnotherAuction har vi tre auktionsmodeller:

1. Normal auktion:

I denne model præsenteres én vare ad gangen. Den højeste byder vinder auktionen.

2. Hollandsk auktion:

Auktionen starter ved normalprisen, og prisen reduceres hver 4. time inden for et interval, der når sælgerens mindstepris efter 7 dage. I de 7 dage, hvor prisen reduceres.

  3. Multi-vinder auktion:

  I denne model har en sælger mulighed for at lægge flere af samme vare op på auktionen. Bydere kan således vælge det antal af samme varer, de ønsker at byde på. Når auktionen slutter, evaluerer sitet, hvor mange der har budt over det beløb, som sælgeren har sat som sin minimumspris. Alle bydere, der er over denne minimumspris, har vundet med det antal, de enkelte bydere har valgt.

  Hvis mindsteprisen ikke opnås,  genstartes auktionen automatisk for at give købere en anden chance for at byde, muligvis med ændrede vilkår eller priser som er op til sælger.

  Som Køber

  Som køber skal du registrere dig og angive relevante oplysninger for at kunne byde på auktionspartier. Det er kun tilladt at have én profil/bruger på AnotherAuction.

  Du er ansvarlig for nøjagtigheden af dine bud og for at opfylde dine købsforpligtelser, hvis vinder auktionen. Vær opmærksom på, at ethvert bud er en juridisk bindende forpligtelse, og du kan ikke trække dit bud tilbage, inklusive maksimumbud.

  Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, du måtte pådrage dig i forbindelse med brug af hjemmesiden.

  Når du bruger hjemmesiden (f.eks. køber et auktionsparti) er du ansvarlig for overholdelse af Handelsbetingelser, politikker samt gældende lovgivning i de territorier, hvor auktionspartiet udbydes til salg.

  Fotografier og illustrationer brugt til auktionspartierne er kun til identifikationsformål. De viser muligvis ikke den sande tilstand og farve (som kan være unøjagtigt gengivet) af auktionspartiet.

  Reklamationsret

  I tilfælde af reklamationer skal sælger kontaktes direkte. AnotherAuction bærer intet ansvar i forbindelse hermed.

  Fortrydelsesret

  Vinder du et auktionsparti har du som privat køber ret til at fortryde dit køb uden begrundelse. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter at auktionen er vundet. Udnyttelse af fortrydelsesretten forudsætter, at varen er tilbageleveret til sælger indenfor perioden. Køber skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

  Ønsker du at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os det via e-mail på: kontakt@anotherauction.dk, inden fristen udløber, og sælger skal bekræfte, at auktionspartiet er tilbageleveret til sælger. Når du har udøvet fortrydelsesretten, refunderer vi alle betalinger, eksklusive auktionsgebyret, modtaget senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af din meddelelse.

  Auktionspartiet skal returneres i samme stand som ved hammerslagstidspunktet og køber betaler omkostningerne forbundet med returneringen. Eventuelle forringelser af auktionspartiet er AnotherAuction uvedkommende og er en sag direkte mellem køber og sælger.

  Undtagelser for Fortrydelsesret

  Professionelle Handlende:

  Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende, hvor handlen udføres som en del af erhvervsmæssig virksomhed.

  Sælgere og Nærtstående:

  Fortrydelsesretten gælder heller ikke for sælgere, der har budt på deres egen vare, eller for personer fra sælgers husstand. Disse parter, der allerede har indgående kendskab til varen, anses ikke for at have behov for den beskyttelse, som fortrydelsesretten tilbyder bydende uden forudgående kendskab til den konkrete vare.

  Recreative Fritidsaktiviteter:

  Fortrydelsesretten gælder ikke for rekreative fritidsaktiviteter såsom kulturarrangementer, rejser eller oplevelser, hvis varen tydeligt angiver den specifikke dag eller periode, hvor tjenesteydelsen skal udføres.

  Misbrug af Fortrydelsesretten:

  AnotherAuction forpligter sig til at sikre, at alle auktioner/salg afvikles etisk korrekt, og at købere kan byde i tillid til ægte bud. Gentagne misbrug af fortrydelsesretten, der skaber et mønster uden reel hensigt om at opretholde bud, vil ikke tolereres.

  AnotherAuction foretager en konkret vurdering i hvert tilfælde for at afgøre, om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med målsætningen. Ved konstateret misbrug af fortrydelsesretten udsendes først en advarsel. Gentagelse af dette mønster kan medføre afslutning af kundeforholdet og inaktivering af kundens konto hos AnotherAuction.

  Klagemuligheder

  Er du utilfreds eller vil klage skal du rette din henvendelse direkte til kontakt@anotherauction.dk

  Tvister

  Enhver tvist med hensyn til salget af et auktionsparti skal løses mellem køber og sælger og uden inddragelse af AnotherAuction.

  Hvis du ønsker at klage over et produkt eller en ydelse, som du har købt hos os, bedes du kontakte os skriftligt, og vi vil derefter behandle din klage. AnotherAuctions maksimale akkumulerede erstatningsansvar vil i alle tilfælde udgøre auktionsgebyret betalt af klageren.

  Hvidvask

  Som auktionshus er vi underlagt reglerne for kontrol mod hvidvask. Det betyder, at vi også har en indberetningspligt, hvorfor vi kan videregive dine persondata, hvis der opstår en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

  Oplysningerne opbevares i 5 år og vil medmindre andet foreskriver det blive slettet 5 år. Du har som kunden ret til indsigt i de registrerede oplysninger samt ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.

  Privatlivspolitik

  Beskyttelse af personlige data

  Velkommen til Anotherauction. Vi er optaget af at beskytte dit privatliv og ønsker at informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personlige data. Denne privatlivspolitik forklarer vores privatlivspolitikker og -praksis.

  Indsamling af personlige data

  Når du opretter dig som kunde beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne byde på en vare skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Ønsker du at sælge, skal du ligeledes oplyse bankinformationer samt ID.

  Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe eller sælge varer hos os samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette.

  Vi anvender derudover dine personoplysninger for at kunne afhente eller levere dine varer. Vi deler i den forbindelse relevante personoplysninger med de sælgere vi samarbejder med. Sælger benytter alene dine oplysninger til at fuldføre de aftaler, du har indgået med dem og os.

  Ud over dine persondata indsamler vi oplysninger om, hvilke produkter du byder på, køber eller sælger, fortryder eller reklamerer. Det gør vi, fordi vi til enhver tid skal tilsikre at alle auktioner forløber etisk korrekt.

  Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle visse personlige data for at forbedre din oplevelse. Dette kan omfatte oplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkort oplysninger og lignende. Vi forsikrer dig om, at alle de oplysninger, vi indsamler, behandles i overensstemmelse med gældende love og regler om privatlivets fred.

  Persondata gemt via ekstern certificeret udbyder

  Hvis du får hammerslag på en vare, skal du betale online med din valgte betalingsmetode (fx Visa kort, Masterkort mv.). Ved betaling har du mulighed for at gemme dine kontooplysninger under din kundeprofil. Vælger du at gøre dette, vil informationer om den valgte betalingsmetode blive gemt via en ekstern certificeret udbyder.

  Auktionshuset.com benytter betalingsudbyderen Stripe.

  Vi anvender udelukkende godkendte overførsels- og lagringsprotokoller såsom kryptering for at forhindre, at oplysningerne bliver tilgængelige for uvedkommende. På denne måde bliver følsomme oplysninger såsom kreditkort-oplysninger altid omdannet til krypterede koder, inden de ved en sikker metode sendes til os via internettet.

  Sikkerhed og opbevaring

  Vi tager privatliv og datasikkerhed alvorligt. Vi implementerer strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug. Vores computersystemer er sikrede, og vi opdaterer løbende vores politikker og procedurer for at sikre, at de er i overensstemmelse med de nyeste standarder.

  I henhold til persondataloven er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser.

  Brug af Databehandlere

  Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv.

  De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

  Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

  Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

  Dine rettigheder

  Du har ret til at anmode om adgang til, rettelse af, sletning af, begrænsning af dine personoplysninger, berigtigelse af dine personoplysninger, data dataportabilitet samt gøre indsigelse. Du har også til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi respekterer dine rettigheder og vil besvare dine henvendelser så hurtigt som muligt.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.